ที่ประชุมวุฒิสภา รับทราบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


จำนวนผู้ชม: 379    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:52 น.
Facebook

15 ก.ค. 62 - ที่ประชุมวุฒิสภา รับทราบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห่วงงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

           ที่ประชุมวุฒิสภา รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545) โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ชี้แจงรายงาน ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สปสช. ได้รับงบประมาณ 126,975.55 ล้านบาท มีรายจ่าย 128,888.90 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้คิดเป็นเงิน 1,913.34 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 11,278.96 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 7,880.51 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิ 3,398.44 ล้านบาท ดังปรากฏในรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

           ขณะที่สมาชิกวุฒิสภา ได้ผลัดกันแสดงความคิดเห็นต่อรายงานงบการเงินดังกล่าว อาทิ  ตั้งข้อสังเกตการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่งผลให้มีการขาดทุนสะสมทางบัญชีต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการตั้งเบิกงบประมาณส่วนเกินจากงบกลางอยู่อีกหลายพันล้านบาททุกปี จึงเสนอให้ สปสช. ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงการเบิกงบประมาณค่ารักษาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคไตวาย ที่พบว่ามีการใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับงบที่ได้รับ และยังรวมไปถึงค่าตอบแทนผู้ให้บริการทางการแพทย์ ที่พบว่างบประมาณคงที่หลายปีต่อเนื่อง เป็นเพราะเหตุใด  พร้อมฝากเสนอแนะแนวทางการใช้งบประมาณในปีต่อไป  ต่อ สปสช.  เช่น อยากให้เน้นการนำงบประมาณมาใช้ทำให้คนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าการนำงบประมาณมาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

            ด้าน เลขาธิการ สปสช. ได้ตอบข้อซักถาม พร้อมรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยยังกล่าวถึงเรื่องการตั้งงบประมาณที่ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2563  สปสช. มั่นใจว่าได้ตั้งงบประมาณไว้อย่างเพียงพอแล้ว เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา