พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอำลาและขอบคุณประชาชน ก่อนที่ คสช.และรัฐบาลชุดเดิม จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่


จำนวนผู้ชม: 123    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:15 น.
Facebook

15 ก.ค. 62 - พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอำลาประชาชน ก่อนที่ คสช.และรัฐบาลชุดเดิม จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ หลังรัฐบาลใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน  โดยขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือตลอด 5 ปี  ย้ำ ประเทศเข้าสู่การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์  ปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขตามกฎเกณฑ์ปกติ  ไม่มีอำนาจพิเศษ  ยืนยัน รัฐบาลใหม่จะทำงานเพื่อชาติและประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยก

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  กล่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย อำลาประชาชนในโอกาส คสช. สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฎิญาณตน เข้ารับตำแหน่ง ในวันพรุ่งนี้ (16 ก.ค.) ว่า  บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)คณะใหม่ซึ่งจะเป็นคณะแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในวันพรุ่งนี้คือวันที่  16 ก.ค. 62 ซึ่งแม้จะเป็นการเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินหรือดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจได้เต็มที่จนกว่าจะได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว ซึ่งคาดว่าทุกขั้นตอนจะสำเร็จเรียบร้อยลงได้ภายในเดือน ก.ค. นี้  การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง  ราคาสินค้า  ราคาผลผลิตการเกษตร การแก้ปัญหาสังคม  ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาการปกครอง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การออกกฎหมาย และการเร่งรัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งประชาชนทั้งประเทศ ทุกกลุ่มอาชีพรายได้ ทุกพื้นที่ต่างรอคอย  จะได้รับการสานต่อและเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  อย่างไรก็ตาม ครม. ชุดเดิมจะสิ้นสุดภารกิจหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ (16 ก.ค. 62)  ตนในฐานะหัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรีของครม.ชุดเดิม ขอกล่าวอำลาประชาชนและขอบคุณทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลและ คสช. ตลอดมา ทำให้เกิดความสงบสุขและการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยดี  ซึ่งรัฐบาลและ คสช. ตระหนักดีว่า ความสำเร็จในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ล้วนมาจากกความร่วมมือของทุกคน  และยังพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ในยามวิกฤติของบ้านเมือง การบริหารราชการและการบริหารงบประมาณที่มีอุปสรรค จนต่างชาติมองว่าไทยล้มเหลว แต่ด้วยความตั้งใจของทุกคน ก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ ให้กลับมาได้จนได้รับการยอมรับจากต่างชาติ  รวมถึงหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรัก เมตตาธรรม และความสามัคคีมีน้ำใจของคนในชาติ มนุษยธรรม ความรอบรู้รอบคอบ  ที่สร้างความประทับใจให้กับทั่วโลก เช่น เหตุการณ์ช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอเคเดมี  ความสำเร็จในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปลายเดือนที่แล้ว  จึงขอให้ประชาชนภาคภูมิใจกับบ้านเมืองที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความตั้งใจและความร่วมมือของทุกคนภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่ 9 และรัชกาลปัจจุบัน ส่วนสิ่งใดที่ยังไม่สำเร็จก็จะดำเนินการต่อในรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป  นอกจากนี้ยังมี 2 เหตุการณ์สำคัญทีเกิดขึ้นในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้แสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีและการมีวัฒนธรรมอันวิจิตรอลังการให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกเมื่อประเทศไทยประสบกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่คือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังได้ร่วมใจกันทั้งชาติอีกครั้งด้วยการร่วมกิจกรรมยิ่งใหญ่กับรัฐบาลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยศและสง่างาม ที่จะจารึกในความทรงจำของชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดไป

      พลเอกประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ขั้นตอนการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้ง มีรัฐบาลที่ได้รับการเห็นชอบของรัฐสภา สิทธิเสรีภาพได้รับหลักประกันตามรัฐธรรมนูญ ตามแบบอย่างอารยะประเทศ ปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขตามกฎเกณฑ์ปกติตามแบบประชาธิปไตย ไม่มีอำนาจพิเศษใด ๆ อีกต่อไป  พร้อมระบุว่า การปกครองของประเทศอยู่ได้จาก 3 เสาหลักที่ทำงานประสานกัน คือภาคการเมือง ข้าราชการ และประชาชน   ขณะที่สิ่งที่ คสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และรัฐบาลชุดเดิม ได้ทำงานประสานกันตลอด 5 ปี หลายเรื่องเป็นรากฐานให้กับรัฐบาลใหม่ ซึ่งเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นรัฐบาลของราชอาณาจักไทยและประชาชนไทย โดยไม่มีการแบ่งแยกภาคหรือจังหวัด หรือแยกตามฐานเสียงของพรรคการเมืองใด ๆ อีกต่อไป แต่หากเรื่องใด โครงการใด กฎหมายใดไม่เป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกเพิกถอนได้ สิ่งใดที่เกิดขึ้นหรือหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้ามา วันหนึ่งย่อมจากไปหรือผ่านพ้นไปได้เป็นธรรมดาแต่ประเทศชาติอันเป็นที่รักจะต้องอยู่ต่อไป พร้อมฝากทุกคน ดำเนินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ สืบสาน รักษา ต่อยอด ปกป้องแผ่นดินไทย เพื่อจุดหมายเดียวกัน คือเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์ของทุกคนร่วมกัน

        พลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวในตอนท้าย โดยได้กล่าวขอบคุณอีกครั้ง และขอส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจจาก คสช. และ ครม.ชุดเดิม พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกับรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติชุดใหม่  ในการรักษาการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือ วัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบไทย  รวมทั้งสร้างความรักสามัคคี จิตอาสา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป

 

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา