ที่ประชุม ส.ส.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 และร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย


จำนวนผู้ชม: 3910    วันที่โพสต์: 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14:55 น.
Facebook

8 ส.ค.62 - ที่ประชุม ส.ส.มีมติเห็นชอบประกาศให้ ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 และร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 ใช้เป็นกฎหมาย เพื่อรองรับการจัดทำเหรียญดังกล่าว รวมทั้งเป็นการป้องกันการปลอมแปลง และนำไปใช้โดยมิได้มีเหตุอันสมควร

      ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

      นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำคัญของร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ว่า เหรียญรัตนาภรณ์มีทั้งหมด 5 ชั้น เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่เป็นเครื่องหมายในส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์อย่างหนึ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริสร้างขึ้น เป็นประเดิมสำหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควร ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ได้ทรงอนุโลมสร้างเหรียญรัตนาภรณ์ขึ้นพระราชทานเป็นประเพณีสืบมาทุกรัชกาล ทั้งนี้ เป็นแบบอย่างอันดี สมควรที่จะได้มีเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบันขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์ตามโบราณราชประเพณีสืบไป ซึ่งรัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเริ่มต้นรัชกาลตามธรรมเนียมปฏิบัติ และเมื่อผ่านพ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 จึงจำเป็นต้องมีการออกกฎหมายดังกล่าวรองรับการจัดทำเหรียญรัตนาภรณ์ รวมทั้งเป็นการป้องกันการปลอมแปลง และนำไปใช้โดยมิได้มีเหตุอันสมควร จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนี้

      ส่วนความสำคัญของร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... กล่าวว่า เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกประเภทหนึ่ง ที่จัดทำไว้สำหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการในพระองค์ และบุคคลทั่วไป ตามพระราชอัธยาศัย มีทั้งหมด 2 ชั้น แบ่งเป็น เหรียญราชรุจิเงิน และเหรียญราชรุจิทอง โดยรัฐบาลต้องจัดทำขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาล จึงจำเป็นที่ต้องเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

      โดย ที่ประชุม มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับไว้พิจารณา พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณา ต่อในวาระ 2 และวาระ 3 ก่อนท้ายที่สุด ที่ประชุม มีมติเห็นชอบประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเห็นด้วย 455 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง และมีมติประกาศให้ ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  464 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี และไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

      ทั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวขอบคุณที่ประชุม ส.ส. ที่เห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เนื่องจากถือเป็นกฎหมายชุดแรกที่รัฐบาลส่งมาให้สภาพิจารณา และจะนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสมาชิก ไปปรับใช้ในการจัดทำร่างกฎหมายฉบับอื่นๆ ของทางรัฐบาลต่อไป

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา