ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ 2560


จำนวนผู้ชม: 494    วันที่โพสต์: 13 สิงหาคม 2562 เวลา 15:34 น.
Facebook

13 ส.ค. 62 – ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ 2560 ชื่นชมดำเนินยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดี  แต่ตั้งข้อสังเกต เหตุใด กกต.ชุดนี้ ไม่แบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นด้าน  หวั่นส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   

    ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560) โดย พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการเตรียมตัวการจัดการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. ได้ยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพื่อให้การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม นำมาซึ่งการปกครองที่ดี  ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต อาทิ การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีรองรับการเลือกตั้งเน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าถึงระบบเลือกตั้งให้มากที่สุด ด้วยการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ไอโหวต),การจัดทำระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,การจัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพให้มีความรู้ความใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนและเข้าใจวิธีปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ ลดปัญหาการทำผิดในหน่วยเลือกตั้ง,กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงนำร่องอย่างน้อยอำเภอละหมู่บ้านและการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด รวมทั้งโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้นำหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยบรรจุไว้ในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร และการดำเนินกิจกรรมลูกเสืออาสาเพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากสมาชิกมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กกต.พร้อมนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป

   ด้านสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายในแง่มุมหลากหลาย พร้อมชื่นชม กกต. ในการดำเนินยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างสำนึกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ กกต. ควรทำต่อไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กกต. ควรพุ่งเป้าไปยังกลุ่มเยาวชน เพราะถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อกระบวนการเลือกตั้งของสังคมไทย ตลอดจนมีหลักประกันพื้นฐานการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยได้โดยสะดวก รวมถึงควรมีการสัญจรระดับอำเภอเพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย  อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงาน  อาทิ เหตุใด กกต.ชุดนี้ จึงไม่มีการแบ่งงานออกเป็นด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านจัดการเลือกตั้ง ด้านพรรคการเมือง แต่กลับใช้หลักทำงานแบบรับผิดชอบร่วมกันทุกด้าน ซึ่งอาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การชี้แจงผลการวินิจฉัยต่าง ๆ ของ กกต. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ทำหน้าที่โฆษกเป็นการเฉพาะ เพื่อความชัดเจนต่อสาธารณชน  อย่างเช่นที่ผ่านมาพบว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์มีการเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ช้าเกินไป จนเกิดข่าวคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนสับสน นอกจากนี้ยังเห็นว่า กกต.ควรการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เข้มงวดเพื่อลดความผิดพลาด รวมถึงควรทำสถิตเกี่ยวกับข้อผิดพลาดไว้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว /เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา