คณะทำงานประธานสภาฯ รับการยื่นหนังสือจากคณะราษฎรไทยแห่งชาติ เรียกร้องสิทธิเข้ามีส่วนร่วมทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่กระทบต่อค่าครองชีพประชาชน


จำนวนผู้ชม: 223    วันที่โพสต์: 13 สิงหาคม 2562 เวลา 15:55 น.
Facebook

13 ส.ค. 62-คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ที่เรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ขอเข้ามีส่วนร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่กระทบต่อค่าครองชีพประชาชน

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ที่ขอเรียกร้องสิทธิในการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชน ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับประเด็นปัญหาและประเด็นสำคัญของสังคม ได้เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนความเห็น อาทิ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเกี่ยวกับทางด่วน รถไฟฟ้า ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ กรณีสัมปทานทางด่วน ราคาพลังงาน รวมทั้งกรณีค่ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ กทม. ซึ่งมีราคาแพงกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนอย่างมาก และยังไม่มีการเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนแต่อย่างใด

ด้าน นายสมบูรณ์ เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังรับหนังสือดังกล่าวว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีหลายมาตราที่บัญญัติเรื่องมีส่วนร่วมของประชาชชน อาทิ มาตรา 43 บัญญัติให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอต่อแนะหน่วยงานรัฐให้ดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือประชาชนหรืองดเว้นไม่ดำเนินการสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลเสียและหน่วยงานต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือมาตรา 133 บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 คน สามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฏรได้ ส่วนกรณีที่คณะคณะราษฎรไทยแห่งชาติ เสนอเรื่องการมีส่วนร่วมเข้าทำหน้าที่ในกรรมาธิการนั้น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 128 วรรคสองที่กำหนดว่าการตั้งกรรมาธิการวิสามัญที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส จะต้องมีตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้าเป็นกรรมาธิการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด รวมทั้งการตั้งกรรมาธิการพิจารณากฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ ต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมาธิการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เช่นเดียวกัน ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าประธานสภาจะให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายกฎหมายดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการสามัญตามที่กฎหมายกำหนด

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา