ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ รับเรื่ิองร้องทุกข์จากนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอความเป็นธรรม หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทุจริตการก่อสร้างจำนวนผู้ชม: 210    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15:02 น.
Facebook
14 ส.ค. 62 - ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ รับเรื่ิองร้องทุกข์จากนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอความเป็นธรรม หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมา คดีครุภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี และคดีโดมหลังคาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายคารม พลพรกลาง ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมจาก ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในคดีจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  ซึ่งเป็นครูและผู้อำนวยการโรงเรียนใน 3 คดี ได้แก่ คดีการทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมา คดีครุภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรี และคดีโดมหลังคาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการถูกต้องตามกฎหมาย แต่สุดท้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้อนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง และครูในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการเปิดซองเสนอราคา กรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 500 คน กลับถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่ากระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือเอื้อแก่ผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ปรากฎชัดว่าผู้อำนวยการโรงเรียนและครูได้รับประโยชน์ จึงตั้งข้อสังเกตว่า ป.ป.ช. วินิฉัยคดีชี้ขาดรุนแรงเกินไปซึ่งส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นต้องถูกไล่ออกจากราชการโดยไม่มีทางต่อสู้คดี ขณะที่ส่วนราชการต้นสังกัดก็ไม่มีสิทธิพิจารณา นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหา เสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีส่วนหนึ่งที่กังวลว่าจะต้องถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและถูกจำคุกตามกฎหมายในเรื่องการฮั้วประมูล ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีเจตนาหรือพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ขั้นตอนต่อจากนี้ คณะครูที่ได้รับผลกระทบ จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับ ป.ป.ช. โดยแยกเป็นรายบุคคล โดยจะยื่นต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อไป

ด้าน นายคารม พลพรกลาง ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า การที่ ป.ป.ช. จะชี้มูลความผิดผู้ใด ขอเรียกร้องให้แยกแยะเป็นรายๆ ว่าผิดในขั้นตอนไหน โดยตนพร้อมจะหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา