ส.ส. กรุงเทพมหานคร รับหนังสือเครืิอข่ายแผงลอยฯ ขอให้รัฐเร่งตั้งกรรมการเข้ามาดูแลแก้ปัญหา พร้อมเปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมทบทวนนโยบายจัดระเบียบ ระเบียบหาบเร่แพงลอยจำนวนผู้ชม: 391    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15:48 น.
Facebook
14 ส.ค. 62 - ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ รับหนังสือเครือข่ายแผงลอยฯ ขอให้รัฐเร่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลแก้ปัญหา พร้อมเปิดให้ผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้ใช้ทางเท้า ชุมชน  สำนักงานเขต ได้มีส่วนร่วมทบทวนนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แพงลอยให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีรูปแบบและมาตรฐานที่คงเอกลักษณ์ของประเทศ

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ รับหนังสือจากนายเรวัต ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้เรียกร้องผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี ให้เร่งรัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยอย่างเร่งด่วน และให้ผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้ใช้ทางเท้า ชุมชน นักวิชาการ สำนักงานเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาในการจัดระเบียบร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย รวมถึงให้จุดที่ทำการค้าที่เป็นจุดผ่อนปรน จุดผ่อนผัน จุดทบทวน ที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้รับสิทธิและโอกาสในการพิจารณาใหม่จากรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดร่วมกันจากทุกภาคส่วนโดยเท่าเทียม เพื่อให้การแก้ปัญหาของหาบเร่แผงลอยที่เป็นวาระเร่งด่วนและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบและมาตรฐานที่คงเอกลักษณ์ของประเทศ

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา