สภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาส 40 ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่


จำนวนผู้ชม: 268    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15:55 น.
Facebook

14 ส.ค. 62 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาส 40 ส.ส. หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พบ หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาด้านคมนาคม ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พร้อมฝากรัฐบาลบรรจุปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และปัญหามลพิษทางอากาศอยู่ในวาระเร่งด่วน

          ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยปัญหาที่ได้รับร้องเรียนเพื่อส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนยังคงมีอย่างหลากหลาย อาทิ ปัญหาด้านคมนาคม โดยในหลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาถนนคับแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีจุดกลับรถ ไฟฟ้าส่องสว่างใช้งานไม่ได้ ขณะเดียวกันถนนในพื้นที่ที่ติดเขตป่า ยังเป็นดินแดง เมื่อฝนตกหนักส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค น้ำประปาไม่ได้คุณภาพ ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ ปัญหาน้ำท้วมซ้ำซากที่เกิดในบริเวณก่อสร้าง น้ำท่วมขังเพราะไม่มีการขุดลอกท่อระบายน้ำและล้างท่อระบายน้ำ ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรอกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

          ทั้งนี้ นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ส.ส.ในพื้นที่ต่างๆ ยังได้เปิดเผยถึงความเดือดร้อนของประชาชนอีกมาก ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไข อาทิ ปัญหาเขื่อนสไลด์ตัวในบริเวณวัดเขียน ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ท่าเรือบริเวณดังกล่าวใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมมาแล้ว 7 เดือน ชาวบ้านที่ใช้เรือด่วนเดือดร้อน ต้องย้ายท่าเรือไปบริเวณสะพานพระราม 5 ขอให้กรมชลประทาน จ.นนทบุรี กรมเจ้าท่าแก้ไข / การใช้อำนาจจับกุมชาวประมงพื้นบ้าน อ่าวปากนคร ที่กระทำผิดกฎหมาย เกินของเขต ขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลกำกับเรื่องนี้ / ขอให้พิจารณายุบโรงเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 15,000 แห่ง อย่างรอบคอบ หากจำเป็นต้องยุบจริง ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการบอกกล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นกับประชาชนในพื้นที่ / ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรใน จ.ระยอง และ ชลบุรี / กรณีเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ  รวมถึงอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ คือ ฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหามลพิษทางอากาศ ที่ต้องการฝากให้รัฐบาลบรรจุเรื่องนี้อยู่ในวาระเร่งด่วน พร้อมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและออกกฎหมายอากาศสะอาด เพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วิจิตรา   น้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา