เลขาธิการ AIPA ระบุ รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาใหญ่ AIPA ปลายเดือน ส.ค. นี้ เป็นเวทีสำคัญให้ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความใกล้ชิดประชาชน ได้หยิบยกปัญหาสำคัญเข้าหารือ สร้างฉันทามติ


จำนวนผู้ชม: 105    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16:50 น.
Facebook

14 ส.ค. 62 - เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ระบุถึงความสำคัญของสมัชชาใหญ่ AIPA ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ปลายเดือน ส.ค. นี้ เป็นเวทีให้สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีความใกล้ชิดประชาชน ได้หยิบยกประเด็นปัญหาสำคัญเข้าหารือ สร้างฉันทามติ ภายใต้อัตลักษณ์ของอาเซียน

     นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) เปิดเผยในรายการมองรัฐสภา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถึงความสำคัญของการที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ว่า AIPA เป็นการรวมตัวของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกรัฐสภาหรือผู้ร่างกฎหมายกว่า 3 พันคน ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน มีการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1977 หรือ 10 ปี หลังก่อตั้งอาเซียนซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร AIPAเป็นเวทีให้สมาชิกรัฐสภาถกเถียงปัญหาของประชากรในอาเซียน เพื่อนำข้อสรุปที่ได้มากลับไปแก้ปัญหาด้วยการออกกฎหมายในประเทศของตน หรือหมายถึงการนำข้อแนะนำจากสิบประเทศสมาชิก AIPA กลับมาดำเนินการภายในประเทศของตน ภายใต้บริบทของประเทศตน โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ของ ASEAN Way ซึ่งเป็นวิถีของอาเซียน ที่มีความแตกต่าง แต่คงความช่วยเหลือกัน โดยไม่มีเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ AIPA ยังพบปัญหา เนื่องจากการประชุม AIPA จะมีฉันทามติเกิดขึ้น แต่ในบางประเด็นอาจหาฉันทามติได้ยาก เนื่องจากบริบทของแต่ละประเทศ รวมทั้งปัญหาความรู้สึกห่างเหินระหว่างประชาชนกับอาเซียน โดยจะเห็นได้จากกรณีของไทย ที่จะมีการให้ความสำคัญเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน และประธาน AIPA เท่านั้น ประเด็นปัญหาเหล่านี้ถือเป็นความต่างที่ยังมีอยู่ในภูมิภาครวมทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม

     นายอิสรา กล่าวถึงการทำงานของสำนักงานเลขาธิการ AIPA ด้วยว่า มีหน้าที่ในการเป็นจุดร่วมเชื่อมโยงระหว่างรัฐสภาทั้ง 10 ประเทศ  ติดตามการดำเนินตามมติที่ได้จากการประชุมสมัชชาใหญ่ในแต่ละปี และในขณะตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ AIPA ได้พยายามปรับปรุงบทบาทให้สำนักงานเลขาธิการ AIPA เป็นศูนย์กลางให้กับสมาชิกรัฐสภาของอาเซียนทั้งหมด ในการหยิบยกประเด็นที่รัฐสภาสมาชิกสามารถมีหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่การมีฉันทามติได้ พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้หยิบยกประเด็นการป้องกันการทำอนาจารเด็กจากการท่องเที่ยวให้ทั้ง 10 ประเทศ หารือร่วมกัน ก่อนมีฉันทามติในการร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการที่สมาชิก AIPA คือฝ่ายนิติบัญญัติกลับไปปรับกฎหมายของประเทศตนให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกัน (legal framework)ซึ่งไม่ใช่การปรับเปลี่ยนให้ทุกประเทศมีกฎหมายเดียวกัน พร้อมกันนี้ระบุว่า AIPA มีจุดเด่นตรงที่ตัวแทนผู้ร่วมประชุม เป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งคือผู้แทนประชาชนในประเทศได้เข้ามาหารือร่วมกันในภูมิภาค จึงถือว่าการทำงานของ AIPA สามารถเข้าถึง ใกล้ชิด และสะท้อนปัญหาประชาชนได้จริง ดังนั้น การที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA ช่วงปลายเดือนสิงหาคม นี้ นับเป็นเวทีสำคัญยิ่ง เนื่องจากประชาชนและองค์กรอาเซียนต้องมี AIPA ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนในภูมิภาคเป็นตัวเชื่อมโยง ให้ผู้แทนประชาชนในภูมิภาคใช้เวทีการประชุม AIPA หารือประเด็นต่าง ๆ แล้วนำไปต่อยอด ขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ และกลับไปตรวจสอบฝ่ายบริหารประเทศของตนได้

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา