ส.ส.อนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงบทบาท ผบ.เหล่าทัพกับการเมือง


จำนวนผู้ชม: 107    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16:57 น.
Facebook

14 ส.ค. 62 - พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลเรื่องบทบาท ผบ.เหล่าทัพและข้าราชการกลาโหมกับการเมือง หวั่นขัดระเบียบและกฎหมาย ประชาชนรู้สึกหวาดระแวง ด้าน รมช.กลาโหม ชี้ การออกมาให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามระเบียบฯ กลาโหม และสอดคล้องรัฐธรรมนูญ ย้ำการทำหน้าที่ของทหาร ด้านความมั่นคง  สร้างความสงบเรียบร้อย และช่วยเหลือพัฒนาประเทศ

     พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้สดถามรัฐบาลเรื่องบทบาทผู้บัญชาการ (ผบ.)เหล่าทัพและข้าราชการกลาโหมกับการเมือง เนื่องจากเห็นว่า ขณะนี้ ผบ.เหล่าทัพ ต่างออกมาให้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสารมวลชน จึงต้องการทราบว่าการกระทำดังกล่าวมีความขัดต่อกฎหมายหรืออยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอำนาจหน้าที่หรือไม่ และขัดต่อข้อบังคับกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2499 หรือไม่ อีกทั้งมองว่า เมื่อเปรียบเทียบกับทหารทางกลุ่มประเทศยุโรป ไม่มีการออกมาให้ความเห็นทางการเมือง นอกจากจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วถึง 5 ปี เพราะทหารนับเป็นผู้ถืออาวุธ จะต้องไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกหวาดระแวง

     ขณะที่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบกระทู้ถามดังกล่าวว่า  กระทรวงกลาโหมมีบทบาท อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้ข้าราชการกลาโหมพิทักษ์รักษาเอกราช  ความมั่นคง จากภัยคุกคามทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร กองทัพมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังป้องกันภัยคุกคาม และความมั่นคง ซึ่งจากบทเรียนในอดีตจะเห็นได้ว่าหากมีสถานการณ์ความขัดแย้งแล้ว ไม่สามารถทำให้ยุติได้โดยเร็ว ย่อมกระทบต่อความมั่นคงในวงกว้าง ส่วน ผบ.เหล่าทัพ มีหน้าที่บังคับบัญชาหน่วยงานในกำกับในการป้องกันภัยคุกคามดังกล่าว   การออกมาให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ จึงถือว่าอยู่ในขอบข่ายที่ ผบ.เหล่าทัพสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข่าวและการบริการข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2530 ซึ่งมอบอำนาจให้ ผบ.เหล่าทัพสามารถให้ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย การปฏิบัติงานประจำของกระทรวง ซึ่งหมายถึงงานในกรอบอำนาจหน้าที่ด้านความมั่นคง  จึงให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงใยไปยังประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และให้ทุกภาคส่วนเกิดการร่วมมือกันให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงได้ ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของทหารกับต่างประเทศนั้น ตนเห็นว่า แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงภารกิจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยกำหนดบทบาทหน้าที่ของกองทัพในการช่วยเหลือพัฒนาประเทศด้วย  อย่างไรก็ตาม กองทัพมีแนวทางการทำงานที่เป็นสากล ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสำคัญทางความมั่นคง และสนับสนุนรัฐบาลในทุกมิติ รวมทั้งมีกรอบระเบียบข้อบังคับให้ข้าราชการอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังอุดมการณ์ทหารให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสถาบันหลักของชาติและประชาชนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา