คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร ให้ความสนใจกับกัญชง ชี้ มีประโยชน์มาก และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจำนวนผู้ชม: 182    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 18:15 น.
Facebook
14 ส.ค. 62 - คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร ให้ความสนใจกับกัญชง ชี้ มีประโยชน์มาก และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย หวังรัฐบาลช่วยสนับสนุนอย่างจริงจัง

นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดจันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร ในคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุมคณะอนุ กมธ. นัดล่าสุด ที่ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำสารสกัดจากกัญชงและกัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท 5 มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยมีคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เป็นหน่วยให้การพิจารณาอนุญาต

นอกจากนี้ที่ คณะอนุ กมธ. ได้ให้ความสนใจกับกัญชง (Hemp) เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ได้สูง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 27,715 ล้านบาท โดยกัญชงมีสารออกฤทธิ์ทางยาที่มีค่าสาร THC ที่ส่งผลต่อระบบประสาทต่ำกว่ากัญชา และมีค่าสาร CBD ซึ่งไม่ส่งผลต่อระบบประสาทมากกว่ากัญชา สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เส้นใย สิ่งทอ กระดาษ เครื่องสําอาง สารสกัด น้ำมันกัญชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น

ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคในการปลูก การผลิต การนำเข้า ส่งออก และการใช้ประโยชน์จากกัญชง คือ กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ) ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา รวมถึงปัญหาในการขออนุญาตซื้อสาระสำคัญที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิจัยสารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชงมีความยุ่งยากและราคาแพง ประกอบกับปัญหาขั้นตอนการขออนุญาตปลูกมีขั้นตอนยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น คณะอนุ กมธ. เห็นว่า อ.ย. ควรเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ เพื่อปลดล็อคกัญชงจากการเป็นยาเสพติด และให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้  และสามารถเสนอการพัฒนาสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชง ตลอดจนต้องกำหนดคุณสมบัติและส่วนประกอบของสารสกัดให้ชัดเจน และสนับสนุนการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชงกับกัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตลงได้ โดยหวังให้รัฐบาลสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชน

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา