ส.ส. สะท้อนปัญหาประชาชน ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ขอทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข


จำนวนผู้ชม: 375    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:25 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งแก้ไขให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา

          การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้เปิด โอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละพื้นที่ปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อสะท้อน ปัญหาไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ไข โดยปัญหาที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือมีความแตกต่างกันออกไปใน แต่ละพื้นที่ อาทิ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และต้องการทราบถึงการประกันราคาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง  ของ จ.ราชบุรี ปัญหาความเดือดร้อนของวิทยุชุมชนของ จ.โคราช ที่เครื่องส่งวิทยุเสียจะต้องผ่านกระบวนการของราชการ กว่าจะกลับมาใช้งานได้ต้องใช้เวลา 2-3 เดือนจึงจะสามารถแก้ไขและกลับมาใช้งานได้ จึงต้องการให้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ปัญหาสายการบินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การบริหารจัดการพื้นที่ปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานเช่าจากรัฐ ขอให้จัดสรรให้ผู้ยากไร้ และอาศัยอาศัยอยู่ในพื้นที่  เรียกร้องอย่าจัดให้กับผู้บุกรุกเพราะจะเกิดความไม่สงบต่อเนื่อง ปัญหาจราจร ขยะ อาชญากรรม และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ตและอีกหนึ่งข้อหารือของ ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ ที่ฝากไปยังรัฐบาล กระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ปัญหาภัยแล้ง ฝนแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปัญหาการขอหน่วยงานราชการเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมเสนอให้ใช้ จ.สุรินทร์ เป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาภัยแล้ง

          อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอีกมากที่ประชาชนในหลายพื้นที่ต้องการเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข อาทิ  ปัญหาด้านคมนาคม โดยในหลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาถนนคับแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ มลภาวะจากถนนลูกรัง ไม่มีจุดกลับรถ สิทธิและความเท่าเทียมของนักกีฬาคนพิการ ทบทวนโครงการนมโรงเรียน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาที่ดินทำกินที่ถูกครอบงำโดยพื้นที่ป่าสงวน ถนนไม่มีไหล่ทางทำให้ผู้สัญจรได้รับอุบัติเหตุ และปัญหาการจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคที่ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์   ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา