ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. กำหนดชัดหน้าที่อำนาจ วาระดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านฯ


จำนวนผู้ชม: 417    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15:30 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 -  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว กำหนดชัดหน้าที่อำนาจ วาระดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านฯ

         ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยในช่วงบ่ายวันนี้ มีการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งอยู่ในข้อที่ 15 -17

         ใน ข้อ 15  กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไข  “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่กินยี่สิบสี่คนซึ่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ประธานสภาแต่งตั้งจากสมาชิกในสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตามอัตราส่วนจำนวนสมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายค้านแต่ละพรรค”  โดยกรรมาธิการเสียงข้างมาก ให้เหตุผลว่าการกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ศักดิ์และสิทธิของผู้นำฝ่ายค้านเทียบเสมอกับผู้นำรัฐบาล  ซึ่งหมายถึง ผู้นำฝ่ายค้านจะเป็นประธานคณะกรรมการฯ เองก็ได้ หรือจะแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการฯ เช่นเดียวกันกับที่ทางผู้นำรัฐบาลกระทำได้  ขณะที่มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อย มีความเห็นต่างออกไปว่า ผู้นำฝ่ายค้านฯ ต้องมีสถานะเป็นประธานคณะกรรมการ ฯ เสียก่อน จึงจะสามารถแต่งตั้งผู้ที่จะดำเนินการต่าง ๆ แทนในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้  จึงควรบัญญัติว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่กินยี่สิบสี่คน น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่า  อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก  อย่างเป็นเอกฉันท์ 459 เสียง

         ส่วนใน  ข้อ 16   ประเด็นสำคัญที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีการแก้ไข คือใน (1)  “กรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำแหน่ง เมื่อสภาสิ้นอายุ สภาถูกยุบ หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด”  โดยให้เหตุผลว่า การเติมถ้อยคำว่า “หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด” นั้น เป็นการเขียนให้สอดคล้องกับข้อความในบทบัญญัติ ในมาตรา 126  ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการสิ้นสภาพของสภาผู้แทนราษฎร  แต่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็น ให้เหตุผลว่า ควรตัดถ้อยคำดังกล่าวออก เพื่อให้สอดคล้องข้อบังคับข้ออื่น ๆ ทั้งนี้  ผลปรากฏว่า ที่ประชุมฯ และกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยให้ตัดออกถ้อยคำดังกล่าวออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับในข้อ 13  ข้อ 35 ข้อ108 และข้อ155  ซึ่งล้วนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเงื่อนเวลาในการดำรงตำแหน่งเช่นกัน

          และ ข้อ 17 เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยกรรมาธิการข้างน้อยเห็นว่า ควรนำความในข้อ 95 มาใช้ ซึ่งหมายถึงสามารถเปิดทางให้คณะกรรมการฯ สามารถตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการมีช่วยงานได้ตามระเบียบที่ประธานกำหนด   ขณะที่กรรมาธิการเสียงข้างมาก  ยืนยันว่า การที่ให้คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านใสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ “(1) พิจารณาดำเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภา  (2) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย” นั้น  เป็นการระบุความครอบคลุมและสามารถยืดหยุ่นได้ตามระเบียบอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดหลังการชี้แจง ที่ประชุมฯ และกรรมาธิการเสียงข้างน้อยไม่ติดใจ ดังนั้น บทบัญญัติในข้อ 17  จึงเป็นไปตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข

         จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาต่อในหมวด 4 การประชุม และหมวดอื่น ๆ ที่เหลือต่อไป

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

        ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา