มติที่ประชุม ส.ว. เห็นชอบ 3 วาระ ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. ....


จำนวนผู้ชม: 501    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2562 เวลา 12:51 น.
Facebook

19 ส.ค.62 – มติที่ประชุม ส.ว. เห็นชอบ 3 วาระ ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. ....   ด้านรองนายกรัฐมนตรี ชี้ เหรียญทั้งสองตระกูลเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำพระองค์ตามโบราณราชประเพณีจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับเมื่อเปลี่ยนแปลงรัชกาล

      ที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยที่ประชุม ส.ว.ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 13 ส.ค.62 ตามมาตรา 136 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

      นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา และเสนอต่อมายังการพิจารณาของที่ประชุม ส.ว.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นการรับรองการจัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญ 2 ตระกูล เพื่อบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่ได้ปฏิบัติงานในพระองค์โดยพระราชอัธยาศัย โดยไม่ต้องเสนอชื่อ ได้แก่ เหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ ซึ่งจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับเมื่อเปลี่ยนแปลงรัชกาล อีกทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญทั้ง 2 ตระกูลยังถือว่าเป็นเครื่องราชประจำพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบันซึ่งต้องมีการพรรณนารูปแบบและวิธีประดับเครื่องราชย์ดังกล่าวให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือนำใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ คุ้มครอง และสอดคล้องกับบทลงโทษหากมีการปลอมแปลงตามกฎหมายอาญามาตรา 146 

          ทั้งนี้  ที่ประชุม ส.ว. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ไว้พิจารณา โดยมีมติเห็นด้วย 231 ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง  และมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ไว้พิจารณา โดยมีมติเห็นด้วย 225 ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ส.ว. ได้เห็นชอบให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภากับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ  โดยได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ร่าง พ.ร.บ.เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ด้วยมติเห็นด้วย 231 ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง   และได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. .... ด้วยมีมติเห็นด้วย 229 ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา