รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เผย บรรจุญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายกรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ปฏิญาตนแล้ว


จำนวนผู้ชม: 421    วันที่โพสต์: 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16:08 น.
Facebook

20 ส.ค. 62 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เผย บรรจุญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายกรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนแล้ว ขณะที่การกำหนดเปิดอภิปราย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง แถลงข่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ต่อนายกรัฐมนตรี ใน 2 ประเด็น คือ การถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และประเด็นการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาไม่ชัดเจน ว่า ตนในฐานะผู้รับผิดชอบพิจารณาญัตติที่มีผู้ยื่นเสนอ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณากลั่นกรองญัตติอย่างรอบคอบ และได้หารือกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้ว พบว่า ญัตติด่วนดังกล่าวมีสมาชิกลงชื่อครบถ้วนสมบูรณ์ตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ จึงได้บรรจุญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลของพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เป็นเรื่องด่วนเรียบร้อยแล้ว

ส่วนการกำหนดว่าจะเปิดอภิปรายได้เมื่อใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังต้องมีการประสานงานกับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลด้วยว่าจะสามารถชี้แจงญัตติดังกล่าวได้เมื่อใด ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา