ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาส ส.ส. หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


จำนวนผู้ชม: 352    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:10 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 – ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาส ส.ส. หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ พบ ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านคมนาคม ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พร้อมฝากคณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืนโดยชุมชนแก้ปัญหาข้อพิพาทสวนป่าคอนสารทับที่ทำกินประชาชน

     ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือ เพื่อขอความช่วยเหลือส่งผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นปัญหาด้านคมนาคม โดยในหลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาถนนคับแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีน้ำท่วมขังผิวจราจร และวางสิ่งของบริเวณทางเท้า ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา อาทิ การวางสิ่งของบริเวณทางเท้าในเขตปทุมวัน, ถนนบริเวณบ้านโคกเลาะน้อย จ.สกลนคร และถนนบุณฑริก – นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค น้ำประปาไม่ได้คุณภาพ ขาดแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อาทิ ประปาหมู่บ้าน ต.บ้านระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ที่เกิดความชำรุดทำให้น้ำประปาไม่ได้คุณภาพ และขอให้เร่งพัฒนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงใหญ่ จ.สุโขทัย ให้สามารถจุน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

   นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ส.ส.ในพื้นที่ต่างๆ ยังได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาอีกหลายเรื่อง อาทิ ขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำสัญญาจ้างให้กับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาการว่างงานและให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารสำหรับผู้สูงอายุครบวงจรและที่จอดรถเพิ่มเติม เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด, ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณากำหนดให้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ต้องมีการสอบใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะให้มีความชำนาญในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุและขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทสวนป่าคอนสารทับที่ทำกินของประชาชนชาวชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยขอให้คณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืนโดยชุมชนอย่างเร่งด่วนด้วย

 

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา