ประธานรัฐสภา ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณากิจกรรมของไทยในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ


จำนวนผู้ชม: 212    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 20:33 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - ประธานรัฐสภา ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณากิจกรรมของไทยในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ IPU APPU และ AIPA

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจทำหน้าที่พิจารณา ภารกิจเร่งด่วนของหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา(IPU) สหภาพรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) พร้อมด้วย ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย ส.ส. ส.ว. ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพิจารณากิจกรรมของไทยในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการเลือกผู้แทนรัฐสภาไทยซึ่งมีอายุต่ำกว่า 45 ปี ไปประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภาครั้งที่ 6 ณ รัฐสภาปารากวัย ในช่วงเดือนกันยายน นี้ เพื่อหารือกับรัฐสภาสมาชิก IPU ภายใต้หัวข้อหลักเรื่องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมพลังเยาวชนโดยความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งสะท้อนแนวทางสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างพลังเยาวชนจากมุมมองของความอยู่ดีกินดี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเร่งให้เกิดการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงการส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม IPU ครั้งที่ 141 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ในช่วงเดือนตุลาคม นี้ เพื่อร่วมอภิปรายแสดงความเห็นกับรัฐสภาสมาชิกเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งของระหว่างประเทศ บทบาทและกลไกของรัฐสภา และการมีส่วนร่วมของความร่วมมือระดับภูมิภาค รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาสมาชิกรัฐสภาเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญของ IPU ตามสัดส่วนภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งพิจารณาเรื่องการส่งผู้แทนรัฐสภาไทยลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการบริหารของ IPU ด้วย

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา