นายไพบูลย์ นิติตะวัน เผย มติกรรมการบริหารฯ ชงเลิกพรรคประชาชนปฏิรูป เตรียมย้ายเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐจำนวนผู้ชม: 689    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13:01 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน เผย มติกรรมการบริหารฯ ชงเลิกพรรคประชาชนปฏิรูป  เตรียมย้ายเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐ อาสาทำงานด้านกฎหมาย

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป กล่าวว่า การยื่นยุบพรรคประชาชนปฏิรูปต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่เห็นชอบให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูป เพราะกรรมการบริหารพรรคหลายคนมีเหตุผลความจำเป็นส่วนตัวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 91 (7) คือ พรรคการเมืองจะสิ้นสุดสภาพได้โดยที่เลิกพรรคตามข้อบังคับของพรรค ข้อที่ 122 ที่ระบุว่าการเลิกพรรคให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ยังมีมติให้คืนอุดหนุนที่ได้รับจากกองทุนสนับสนุนอุดหนุนพรรคการเมือง จำนวนเงินประมาณ 880,000 บาทด้วย  โดยขณะนี้ในส่วนของความคืบหน้าในการขอยุบพรรคฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อรักษาสิทธิของสมาชิกพรรค ที่เป็น ส.ส. หลังยุบพรรค ส.ส. สามารถย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นได้ภายในระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 101(10) ทั้งนี้ เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ตนจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และจะไปช่วยงานด้านกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นเมื่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ แล้ว ตนได้เสนอตัวแล้ว ว่าจะขอเป็นกรรมาธิการด้านศาสนา เพื่อให้การดูแลทรัพย์สินของวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ พร้อมส่งเสริมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธศาสนิกชนน้อมนำไปปฏิบัติธรรม รวมถึงการปรับปรุงวัดร้างเป็นสวนพุทธธรรม ด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา