ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายของประชาชนจำนวนผู้ชม: 439    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15:50 น.
Facebook
22 ส.ค. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย หวังฝ่ายนิติบัญญัติช่วยผลักดันนโยบายประชาชนไปถึงรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ป็นธรรม(ขปส.) ที่ขอให้สภาฯ แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายของ ขปส. เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในเชิงโครงสร้างตามกลไกรัฐสภา ซึ่งที่ผ่านมา ขปส.ได้นำเสนอปัญหาของประชาชนทั้งระดับพื้นที่และเชิงนโยบายและเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการเปิดเวทีนำเสนอปัญหาและนโยบายต่อพรรคการเมือง ทั้งโครงสร้างที่เป็นสาเหตุของความยากจน ความหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งให้พรรคการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้รับทราบและนำเสนอทางออกตามกลไกของระบบรัฐสภาและผลักดันให้ข้อเสนอเชิงนโยบายของประชาชน สู่การปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ทั้งนี้ หากมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอให้มีสัดส่วนของ ขปส. ร่วมด้วย เพื่อให้การทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรยึดโยงกับประชาชน

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา