ประธานวุฒิสภา ประชุมอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40


จำนวนผู้ชม: 113    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 16:35 น.
Facebook

22 ส.ค. 62 - ประธานวุฒิสภา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน(AIPA) ครั้งที่ 40 เร่งติดตามความคืบหน้าการทำหน้าที่ของ ส.ส. และ ส.ว. ในการเข้าร่วมประชุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สตรี กับรัฐสภาสมาชิกในภูมิภาค รวมทั้งการร่วมหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AIPA วันที่ 25-30 ส.ค. นี้

     ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน(AIPA) ​ครั้งที่ 40 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30สิงหาคม 2562ญ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งอนุกรรมการได้ติดตามความคืบหน้าโดยเฉพาะด้านคณะผู้แทนไทยที่จะร่วมการประชุมทั้งหมดในกรอบของAIPA ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมสมัชชาใหญ่ AIPA และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกอบด้วยประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา รวมทั้งผู้แทนรัฐสภาสมาชิกทั้ง 10ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 6ประเทศ และสภายุโรป องค์การระหว่างประเทศ 5องค์การ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 369คน

     คณะอนุกรรมการยังติดตามถึงภารกิจที่สมาชิกรัฐสภาไทยจะเข้าร่วมการประชุมในคณะต่าง ๆ ตามกรอบของ AIPA ประกอบด้วย นายชวน หลีกภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง น.ส.วิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ ส.ว. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการสังคม นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการสตรี นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการของ AIPA   นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว. เป็นประธานการประชุมกรรมาธิการแถลงการณ์ร่วม ส่วนการประชุมกับประเทศผู้สังเกตการณ์มอบหมายให้ นายวีระชัย วีระเมธีกุล ส.ส. เป็นประธานการประชุมกับประเทศออสเตรเลีย นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส. เป็นประธานการประชุมกับสาธารณรัฐเกาหลี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ส.ว. เป็นประธานการประชุมกับประเทศแคนาดา นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส. เป็นประธานการประชุมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส. เป็นประธานการประชุมกับประเทศรัสเซีย นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ส.ว.เป็นประธานการประชุมกับประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ส.ส. และ ส.ว.ยังทำหน้าที่ หัวหน้าคณะ และผู้แทนไทยในการประชุมคณะต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา