สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้มี กมธ.สามัญประจำสภา 35 คณะ ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมอยู่ใน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ


จำนวนผู้ชม: 416    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17:13 น.
Facebook

22 ส.ค. 62 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้มีกรรมาธิการสามัญประจำสภา 35 คณะ ส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เสนอ ให้บรรจุอยู่ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ต่อเนื่องจากการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถึงหมวด 5 กรรมาธิการ ข้อ 90 ว่าด้วยเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ  โดยนายวิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... ระบุว่า คณะกรรมาธิการมีความเห็นให้คงจำนวนคณะกรรมาธิการสามัญไว้ที่ 35 คณะ คณะละ 15 คน

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติข้อ 90เนื่องจากมีการอภิปรายตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สมาชิกพรรคอนาคตใหม่หลายคนลุกขึ้นทักท้วงเนื่องจากขอให้เพิ่มคณะกรรมาธิการสามัญเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ แต่หากที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับคณะกรรมาธิการฯ ย่อมจะทำให้การขอเพิ่มกรรมาธิการสามัญคณะดังกล่าวต้องถูกตีตกไป  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับการประชุม การลงมติจะลงมติเป็นรายข้ออยู่แล้ว จึงขอให้ทำตามข้อบังคับการประชุมตามปกติ ขณะที่ นายชวน ยืนยันต่อที่ประชุมว่า ตนทำตามข้อบังคับการประชุม ไม่ได้ทำตามข้อตกลงระหว่างตนกับกรรมาธิการ จากนั้นจึงให้สมาชิกสภาลงมติ ปรากฏผลว่า ส.ส.เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการด้วยเสียง  471 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ส่งผลให้สภาผู้แทนราษฎรมีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา จำนวน 35 คณะ  ไม่มีคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศตามที่ นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และนางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แปรญัตติและสงวนความเห็นแต่ประเด็นความหลากหลายทางเพศ ยังคงได้รับการบรรจุอยู่ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ขอแก้ไข ข้อ 90วรรค 2ให้ตัดคำว่า หากมีความจำเป็นจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะอื่นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ เนื่องจากเห็นว่า ที่ผ่านมาสภายังไม่เคยตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพิ่มเติมจากเดิม หากมีญัตติที่สมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ สภาจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาตามประเด็น เพื่อให้การทำหน้าที่ของสมาชิกเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม

 

ทัดดาว ทองอิ่ม / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง

 

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา