มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 450 เสียง เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส.


จำนวนผู้ชม: 479    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 19:26 น.
Facebook

22 ส.ค. 62 - มติที่ประชุมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 450 เสียงเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 3 ด้วยคะแนน 450 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี ไม่ลงคะแนน 1 เสียง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ด้านนายวิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... กล่าวขอบคุณประธานในที่ประชุมและสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมพิจารณา เสนอแนะและเห็นชอบกับร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ตามที่กรรมาธิการยกร่างด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นข้อบังคับให้สมาชิกได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา