ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นร่าง พ.ร.บ.12 ฉบับ จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจำนวนผู้ชม: 122    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2562 เวลา 16:15 น.
Facebook
12 ก.ย.62- ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นร่าง พ.ร.บ.12 ฉบับ จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เสนอแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รวมทั้งสิ้น 12 ฉบับ จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย เพื่อแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว,ร่าง พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์มันสำปะหลัง,ร่าง พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา,ร่าง พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์อ้อยและน้ำตาล,ร่าง พ.ร.บ.พืชพลังงาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาพืชเกษตร โดยเฉพาะพืชพลังงาน, ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งแก้ไขให้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยปลูกเพื่อบริโภคส่วนบุคคล เพื่อการรักษาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ตัน ต่อครอบครัว, ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐในการวิจัยควบคุมอนุญาด และแปรรูป เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ, ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุข หมอประจำบ้าน และหมอประจำหมู่บ้าน เพื่อคุ้มครองประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด, ร่าง พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อลดภาระชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินด้วยการเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ปลดภาระผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจากการเป็นหนี้ อันไม่ก่อให้เกิดรายได้,ร่าง พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งได้กำหนดคำนิยามของคำว่า การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่พร้อมทางรายได้ หรือมีความจำเป็นบางประการได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิดของตนเองได้ตามศักยภาพ,ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้าง สามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านหรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจราจร ปัญหาในการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง และร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เพื่อให้รัฐเข้าไปจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสรับประโยชน์จากการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ พร้อมแก้ไขป้ญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความมั่นคง

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา