ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอขอแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. ได้


จำนวนผู้ชม: 207    วันที่โพสต์: 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13:35 น.
Facebook

10 ต.ค. 62 – ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. ได้  ให้ประชาชน มีตัวแทนระดับท้องถิ่น

         นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และอดีตสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.)

          นายองอาจ กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. กลับมาเหมือนเดิม เนื่องจากสมัยที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แก้ไขกฎหมายไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. โดยหากจะเลือกตั้งจะต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กทม. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด จึงเห็นว่าการเลือกตั้ง ส.ข. สามารถทำได้ควบคู่กันไปได้ในระหว่างการทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศขณะที่ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการไม่มี การเลือกตั้ง ส.ข. คือ ทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครอง อีกทั้งยังขาดผู้แทนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารระดับเขต และทำให้อำนาจของประชาชนลดลง ทั้งนี้ ขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุวาระการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ให้อยู่ในวาระการประชุมสมัยหน้า เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ข. เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

 

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว

เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา