วุฒิสภา เตรียมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 จันทร์ที่ 2 ก.ย. นี้


จำนวนผู้ชม: 853    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2556 เวลา 13:51 น.
Facebook

19 ส.ค. 56 -           วุฒิสภา เตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556   ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. นี้  เวลา 07.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น2 อาคารรัฐสภา1

               นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 แถลงข่าวกำหนดการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556  ให้แก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือสร้างสรรค์ประโยชน์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 393 ผลงาน   โดยจะจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. นี้ เวลา 07.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น2 อาคารรัฐสภา1

                สำหรับ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556  ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความต้องการที่จะให้เกิดความตื่นตัวของสังคมในวงกว้าง เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลงานที่ได้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องเป็นผลงานที่ยกระดับคุณภาพชีวิต  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และสุขภาพ

 

เรณู เขมาปัญญา / ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา