ฝ่ายค้าน ยืนยัน ไม่เข้าร่วมหารือวิป 3 ฝ่าย ชี้ ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้เวลาอภิปรายที่ตกลงไว้


จำนวนผู้ชม: 479    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2556 เวลา 15:30 น.
Facebook

19 ส.ค. 56 -    ฝ่ายค้าน ยืนยัน ไม่เข้าร่วมการประชุมวิป 3 ฝ่าย ชี้ ไม่มีประโยชน์เพราะที่ผ่านมาไม่ได้เวลาอภิปรายตามที่ได้ตกลงไว้

         นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการประชุมวิป 3 ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (รธน.) แบบรายมาตราทั้ง 3 ฉบับในวาระ 2 ว่า วิปไม่ขอเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่ได้เวลาอภิปรายตามที่ตกลงไว้ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าร่วมการประชุม และมองว่าเรื่องการแก้ไข รธน.นั้น รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะแก้ไขทั้งฉบับและเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจนำไปสู่การรวมอำนาจศาลในอนาคต ขณะเดียวกันมีความกังวลว่าอาจมีการพิจารณารวดเดียวทั้ง 3ฉบับ เห็นได้จากการบรรจุระเบียบวาระ แต่อย่างไรก็ตามวิปฝ่ายค้าน ขอยืนยันว่า วันพรุ่งนี้ (20 ส.ค. 56) จะอภิปรายคัดค้านอย่างถึงที่สุดเพราะมีจุดยืนไม่เห็นด้วย

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา