วิปฝายค้าน เผย พร้อมอภิปรายงบฯ 57 ที่คงค้างอย่างเต็มที่


จำนวนผู้ชม: 564    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2556 เวลา 15:36 น.
Facebook

19 ส.ค. 56 -    วิปฝ่ายค้าน ระบุ เหตุที่รัฐบาลเร่งรัดให้การพิจารณางบฯ 57 จบโดยเร็ว เนื่องจากเกรงฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลการใช้งบของรัฐต่อสังคม ย้ำ พร้อมอภิปรายงบฯคงค้าง มาตรา 18- 35 โดยเฉพาะ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข งบการใช้จ่ายของ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกองทุนต่างๆ อย่างเต็มที่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ว่า ที่รัฐบาลต้องการเร่งรัดการพิจารณาให้ยุติโดยเร็ว เนื่องจากเกรงว่าฝ่ายค้านจะนำข้อมูลการใช้งบของรัฐฯ มาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้และการเร่งปิดการประชุมก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่วางกรอบเวลาการพิจารณาไว้ ซึ่งฝ่ายค้านก็ยึดหลักการทำหน้าที่การอภิปรายอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และหากฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลก็จะไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบการใช้งบดังกล่าว ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวด้วยว่า การอภิปรายครั้งต่อไปที่ยังคงค้างไว้ที่มาตรา 18 ถึง มาตรา 35ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบโดยเฉพาะ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข งบการใช้จ่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกองทุนต่างๆ รวมถึงจะทวงถามถึงเอกสารการใช้จ่ายงบฯของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านมาและครั้งต่อไปด้วย

          ส่วนกรณีมีการกล่าวหาว่า ฝ่ายค้านเตะถ่วงความเจริญในเรื่องการอภิปรายงบฯ ทำให้การใช้เงินงบประมาณล่าช้าออกไป นายจุรินทร์กล่าวว่า เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง คนที่เตะถ่วงความเจริญคือรัฐบาล เนื่องจากงบที่สภาฯอนุมัติไปเมื่อปี 56จนถึงวันนี้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังมีเงินค้างอยู่อีกแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท เพราะการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่มีประสิทธิ์ภาพ จึงขอเรียกร้องให้รัฐเร่งนำเงินบริหารจัดการโดยเร็วเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศและควรดำเนินการด้วยความสุจริตโปร่งใส

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา