เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศ แต่งตั้ง ส.ว. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน


จำนวนผู้ชม: 331    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:39 น.
Facebook

8 พ.ย.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศ แต่งตั้ง ส.ว. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน คือ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง และนายอภิชาต  โตดิลกเวชช์ เป็น ส.ว.สรรหา ประกาศ ณ วันที่ 30ตุลาคม 2562เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

      เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250คน ตั้งแต่วันที่ 11พฤษภาคม 2562เนื่องด้วย นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่ง และ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้ 1. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ 2. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30ตุลาคม 2562เป็นปีที่ 4ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา