กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร แนะแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน


จำนวนผู้ชม: 293    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:58 น.
Facebook

8 พ.ย. 62 –กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร หารือแนวทางพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุ ชุมชนเป็นฐานที่สำคัญในการทำการเกษตรอินทรีย์ แนะ สร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรในรูปแบบเดิมเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์แยกต่างหากจากการประกันรายได้โดยทั่วไป

    ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนาง กันตวรรณ ตันเถียร เป็นประธาน กมธ.ได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยเชิญ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการทางการเกษตรอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน โดยเบื้องต้นพบว่า รัฐบาลได้มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในการส่งเสริมการวิจัยสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และ คณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ซึ่งตัวชี้วัดผลสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฯ คือ เป้าหมายต้องมีพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ ในปี 2565 โดยที่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดประมาณ 500,000 ไร่ ขณะที่กรมพัฒนาที่ดินมีการส่งเสริมการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ในการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร ให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย เพื่ออนาคตจะสามารถพัฒนาไปเพื่อให้ได้การรับรองในระดับที่สูงขึ้น

   ภายหลัง กมธ.รับฟังข้อมูลได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ว่า พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันยังดำเนินการได้ต่ำกว่าจำนวนเป้าหมายเป็นอย่างมาก ขณะที่การส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์ควรดำเนินการให้ขยายครอบคลุมทั้งพื้นที่นาข้าว พืช ผักผลไม้ และการประมงของไทย พร้อมเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการศึกษา วิจัย ค้นคว้าสารชีวภาพ เพื่อใช้เป็นสารทดแทนและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และควรพิจารณาดำเนินการบรรจุตำแหน่งเกษตรกรตำบลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร โดยเฉพาะการทำการเกษตรอินทรีย์ในอนาคต นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วย อีกทั้งควรสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรในรูปแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์แยกต่างหากจากการประกันรายได้โดยทั่วไป พร้อมพัฒนาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทั้งนี้ กมธ.มีความเห็นร่วมกันว่า ชุมชนจะเป็นฐานที่สำคัญในการทำการเกษตรอินทรีย์และดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

อรุณี ตันศักดิ์ดา  ข่าว/เรียบเรียง

กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร/ข้อมูลท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา