คณะวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่


จำนวนผู้ชม: 78    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:29 น.
Facebook

8 พ.ย. 62 - พลเอก สกนธ์  รองประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  คนที่หนึ่ง นำคณะลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็น ปัญหาหมอกควัน การท่องเที่ยว ที่ดินทำกิน และ การบริหารจัดการน้ำ

          พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  คนที่หนึ่ง นำคณะเดินทางไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ เพื่อพบปะและรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน จังหวัดแพร่ ในประเด็น ปัญหาหมอกควัน การท่องเที่ยว ที่ดินทำกิน และ การบริหารจัดการน้ำ ภายหลังร่วมหารือได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยในส่วนของปัญหาหมอกควัน ได้เสนอให้มีการชิงเผา คือ การเผาวัชพืชทีละน้อย กระจายการเผาให้เป็นจุดเล็ก ๆ รวมทั้งเปลี่ยนวิถีการทำลายขยะจากการเผา มาเป็นการนำไปรีไซเคิล เรื่องการท่องเที่ยว เสนอให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการตระหนัก และสำนึกรักวัฒนธรรม วิถีชีวิต ในแบบของชาวแพร่ รวมทั้งส่งเสริมระบบการคมนาคมเพื่อให้การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาที่ดินทำกิน พบว่า เกิดกรณีประชาชนลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้เพราะการกำหนดเขตพื้นที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้าลุกล้ำ จึงเห็นว่าควรมีการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้เหมาะสมกับการใช้สอยของราษฎรตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ในขณะที่การบริหารจัดการน้ำ ควรมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแพร่ทั้งสายหลัก และสายรองที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

          สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเพื่อพบปะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  / เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ข้อมูล/ภาพท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา