กมธ.การศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร  เข้าร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 21 พ.ย. นี้  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและนครวาติกันจำนวนผู้ชม: 287    วันที่โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:27 น.
Facebook
14 พ.ย. 62 - กมธ.การศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร ตั้ง 2 คณะอนุ กมธ. เพื่อพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ และพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมกำหนดการเข้าร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 21 พ.ย. นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและนครวาติกัน

นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการการประชุม กมธ. ว่าที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุ กมธ. ในคณะ กมธ. จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุ กมธ. พิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ โดยมี นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะ กมธ. คนที่หนึ่ง เป็นประธานคณะอนุ กมธ. พร้อมกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุงและคุ้มครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการให้การรับอง รวมถึงการสร้างศาสนสัมพันธ์เพื่อความสามัคคี ให้ศาสนิกชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสันติสุข และมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุ กมธ. พิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี รศ.รงค์ สวยขวัญ รองประธานคณะ กมธ. คนที่ห้า เป็นประธานคณะอนุ กมธ. พร้อมกำหนดให้มีหน้าที่อำนาจในการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุงและคุ้มครองโบราณสถาน การอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะ ขนบธรรมนียมประเพณี วัฒนธรมท้องถิ่น วัฒนธรรมประชาธิปตย และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม กมธ. ยังได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการดำเนินงานของคณะ กมธ. โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการรับรองแขกต่างประเทศ ซึ่งภารกิจในแต่ละด้าน กมธ.ได้จัดทำแผนและแนวทางไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้กำหนดการเข้าร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและนครวาติกัน พร้อมเฉลิมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศไทยและนครวาติกัน ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา