คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรม “วุฒิสภาพบปะสื่อมวลชน” สร้างการรับรู้ถึงบทบาทการทำงานของ กมธ.สามัญ 26 คณะ หวังส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชน


จำนวนผู้ชม: 259    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:42 น.
Facebook

15 พ.ย.62 - คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรม “วุฒิสภาพบปะสื่อมวลชน” เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงบทบาทการทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 26 คณะ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากฎหมาย การติดตามการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ หวังเผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องสู่ประชาชน

      ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วุฒิสภาพบปะสื่อมวลชน (Meet the Press)” จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยประธาน และโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำวุฒิสภาทั้ง 26 คณะ คณะ กมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา คณะ กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และคณะ กมธ.ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมแถลงข่าวถึงบทบาทการทำงานของคณะ กมธ. ให้บรรณาธิการข่าว และสื่อมวลชนได้รับทราบ

      ศ.พิเศษ พรเพชร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาเพิ่มเติมจากเดิม ให้มีบทบาทพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องดำเนินการร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเข้าสู่การพิจารณาร่วมกันของทั้ง 2 สภา ซึ่งจะมีเนื้อหาและประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจติดตามและนำเสนอข่าวสารไปสู่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะ กมธ.สามัญวุฒิสภาทุกคณะ พร้อมที่จะเผยแพร่ข่าวสารการทำงานผ่านสื่อมวลชนไปสู่ประชาชนให้รับทราบการทำงานของวุฒิสภาโดยทั่วกัน ตลอดจนทราบแหล่งข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวสารต่อไป

      ด้าน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ โฆษกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ว่า เนื่องจากภายหลังที่ ส.ว.ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว 5 เดือน และมีการตั้งคณะ กมธ.สามัญทั้ง 26 คณะ แล้ว มีผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากฎหมาย การติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติจำนวนมาก จึงใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมพบปะกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน และเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงภารกิจต่างๆ ของวุฒิสภา ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สื่อมวลชนและสมาชิกวุฒิสภาได้มาพบปะทำความรู้จักระหว่างกันแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนทัศนะความเห็นและสร้างความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันต่อไป

 

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา