ปธ.รัฐสภา รับยื่นรายชื่อเสนอกฎหมายจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและขอยกเลิกกฎหมาย สปสช.ที่เป็นอุปสรรค


จำนวนผู้ชม: 1324    วันที่โพสต์: 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15:54 น.
Facebook

27 ก.พ. 56 -    ประธานรัฐสภา รับการยื่นรายชื่อเสนอกฎหมายการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข และขอให้ยกเลิกกฎหมาย สปสช. ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการประชาชน จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยและเครือข่าย 

    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา รับการยื่นรายชื่อเสนอกฎหมายจาก พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย (ก.สธ.) พร้อมเครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่รวบรวมรายชื่อข้าราชการ บุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข พ.ศ... จำนวน 110,211 รายชื่อ และเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้องบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.... (ยกเลิกกฎหมาย สปสช.ที่เป็นอุปสรรค) จำนวน 111,419 รายชื่อ ซึ่งต้องการให้รัฐสภาพิจารณาเป็นวาระด่วนที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดวิกฤติการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุที่มีการเสนอและตรากฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเฉพาะในประเด็นย่อยประมาณ 10 ฉบับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขอรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข หรือการแยกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) ซึ่ง ก.สธ.และเครือข่าย ได้ยื่นเสนอไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่ผ่านมา 
    ด้าน ประธานรัฐสภา กล่าวว่า จะเร่งตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่ขอเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้ามาว่าถูกต้องครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ พร้อมชื่นชมกลุ่มฯ และเครือข่ายฯ ที่ให้ความสนใจงานด้านสาธารณสุขของประเทศและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
 
 
ลักขณา  เทียกทอง / ข่าว 
วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ / เรียบเรียง


ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา