อนุกมธ.สนช. หวั่น ค่ารักษา รพ.เอกชนสูงกว่ารัฐ อาจกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของไทยในอาเซียน


จำนวนผู้ชม: 561    วันที่โพสต์: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:15 น.
Facebook

 22 พ.ค. 58 -   รองประธานอนุ กมธ.ศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลฯ สนช. ระบุ ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนที่สูงกว่ารัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของประชาคมอาเซียน เผย เตรียมจัดสัมมนาระดมความเห็นและร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล หวังรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม สนช.ต่อไป

         นายสุธรรม พันธุศักดิ์ รองประธานอนุกรรมาธิการการศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวว่าอนุกรรมาธิการได้ศึกษาค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง โดยได้ทำการศึกษาใน 5 โรคที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดข้อเข่า และโรคหวัด โดยได้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบในปี 2552 และปี 2557 เป็นระยะเวลา 5ปี พบว่า ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนสูงกว่ารัฐ โดยเฉลี่ย 2.5 เท่า ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรักษาค่าพยาบาลยังมีการวิจัยเผยแพร่จำนวนน้อยมาก หากมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบสหวิทยาการจะทำให้ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเชื่อถือได้ในอนาคต จึงเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสัมมนาในวันที่ 23 มิ.ย. 2558 เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและ ร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล โดยจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการสัมมนาจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. เพื่อเสนอต่อที่ประชุม สนช. ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามเห็นว่า ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนที่ต่างจากสถานพยาบาลของรัฐค่อนข้างมากอาจส่งผลกระทบต่อการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของประชาคมอาเซียน

          ทั้งนี้ การเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานพยาบาลเอกชน 6 แห่ง กับ สถานพยาบาลรัฐ 3 แห่ง แตกต่างกัน 1.74 เท่า การผ่าตัดไส้ติ่ง ราคาค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนสูงกว่ารัฐ 5.37 เท่า ต้อกระจก สูงกว่า 5.48 เท่า โรคข้อเข่า สูงกว่า 2.16 เท่า และโรคหวัด สูงกว่า 3.31 เท่า

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา