สปช.เห็นชอบในรายงาน และหลักการของร่าง พ.ร.บ.โฉนดชุมชน


จำนวนผู้ชม: 769    วันที่โพสต์: 8 มิถุนายน 2558 เวลา 15:35 น.
Facebook

8 มิ.ย. 58 -      สปช.มีมติเห็นชอบในรายงานเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชนและเห็นชอบหลักการของร่าง พ.ร.บ.โฉนดชุมชน ที่คณะ กมธ.ปฏิรูปสังคมฯ เสนอ หวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ให้สิทธิคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนร่วมกัน ขณะกรรมาธิการยอมรับความเห็นต่างและข้อเสนอแนะของสมาชิก สปช. จะนำไปประกอบรายงานและร่างกฎหมายก่อนส่งให้รัฐบาลดำเนินการต่อ

     ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เห็นชอบในรายงานเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน และเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน หรือร่าง พ.ร.บ.โฉนดชุมชน ที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ซึ่งมี นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นประธาน เป็นผู้เสนอ  โดยมติเห็นชอบในรายงานดังกล่าวด้วยเสียง 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 60 เสียง งดออกเสียง 26 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 216 คน ส่วนร่าง พ.ร.บ.โฉนดชุมชน สปช.มีมติเห็นชอบในหลักการด้วยเสียง 121 เสียง ไม่เห็นด้วย 69 เสียง งดออกเสียง 26 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 216 คน

     ขณะก่อนลงมติ ที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิก สปช.อภิปรายแสดงความเห็นซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนได้มีสิทธิ ประโยชน์ ในที่ดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข อาทิ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่เห็นว่าแนวทางโฉนดชุมชน จะช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นทางตันในอดีตเรื่องข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำกิน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป และยังใช้วางแนวชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แต่จะต้องมีแนวทางในการปิดจุดอ่อน เรื่องการขายสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว เช่นเดียวกับ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ที่เห็นว่าวิถีและวัฒนธรรมของคนไทยในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นจุดแข็งในการหาทางออกและใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันได้ ขณะที่ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เห็นว่าโฉนดชุมชน จะเป็นเครื่องมือของรัฐในให้ชุมชนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนเอง และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนด้วย ส่วน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ ซึ่งกรรมาธิการฯ ได้แยกเรื่องกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกับกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขณะเดียวกัน สมาชิก สปช.จำนวนมากตั้งข้อสังเกต เรื่องการบริหารจัดการและคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องดังกล่าวตามร่างกฎหมายจะต้องมีความรัดกุมมากขึ้น

     อย่างไรก็ตาม สมาชิก สปช. บางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางโฉนดชุมชน อาทิ นายดำรงค์ พิเดช ที่วอนอย่าเข้าไปใช้สิทธิที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อม เพราะจะส่งผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือ นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ที่ระบุว่า ร่างกฎหมายยังมีข้อบกพร่องหลายประการ ไม่เป็นการให้สิทธิชุมชนอย่างแท้จริง จึงเกรงว่าจะเป็นช่องว่างให้กับผู้ต้องการผลประโยชน์ รวมถึงความเห็นของสมาชิก สปช.หลายคนที่เห็นว่ามีช่องว่างที่จะกลายเป็นการส่งเสริมให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่มขึ้น

     ทั้งนี้ หลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรายงาน และรับหลักการของร่างกฎหมายโฉนดชุมชนแล้ว คณะกรรมาธิการฯ จะนำความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้จากสมาชิก สปช.ประกอบรายงานและร่าง ก่อนส่งมอบให้รัฐบาลต่อไป

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา