ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยื่น สปช. ค้านร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ชี้ จงใจแยกคนออกจากป่า


จำนวนผู้ชม: 732    วันที่โพสต์: 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:30 น.
Facebook

3 ก.ค. 58 -             ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม   ยื่น สปช. ค้านร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ ชี้ จงใจแยกคนออกจากป่า ผูกขาดการบริหารจัดการ และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  พร้อมย้ำ หากไม่แก้ไขเนื้อหา จะเดินหน้าค้านถึงที่สุด 

                   นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  มอบหมายให้ นายคณพล ตุ้ยสุวรรณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือจากนางกัญญา ปันกิติ  ตัวแทนเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม   ที่ยื่นคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    เนื่องจากเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว  มีหลักการที่ผูกขาดการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้   ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และชี้ชัดว่าตั้งใจแยกคนออกจากป่า     โดยทางเครือข่ายฯ  ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาสาระ ของร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน  โดยยึดหลักสิทธิชุมชน และหลักการจัดการป่าชุมชน เป็นสำคัญ   แต่ถ้าหากว่า กรรมาธิการฯ ยังคงยืนยันในหลักการ เนื้อหาสาระ ตามร่างเดิมโดยไม่ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอ ก็ขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน  เพื่อเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอร่างกฎหมาย   พร้อมยืนยันว่า    หากยังมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวต่อไป  โดยไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอ  ทางเครือข่ายก็จะเดินหน้าคัดค้านจนถึงที่สุด

 

เรณู เขมาปัญญา / ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา