กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติให้กำหนดให้ตั้งกรรมาธิการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองในรัฐธรรมนูญใหม่


จำนวนผู้ชม: 912    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2558 เวลา 20:06 น.
Facebook

11 ส.ค 58-          ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเผยที่ประชุมกรรมาธิการมีมติให้กำหนดให้ตั้งกรรมาธิการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองในรัฐธรรมนูญใหม่โดยให้มีอำนาจจัดการสถานการณ์ขัดแย้งในประเทศที่ควบคุมไม่ได้ภายใน 5 ปี หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้

ศาสตราจารย์ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่า ที่ประชุมมีมติ กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง  มีสมาชิก 23 คน ที่มา 3 ส่วน คือ 1.มาจากประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ผู้บัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  2.มาจากผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา และ 3.มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน  11 คน เป็นผู้เชียวชาญการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และการสร้างความปรองดอง ซึ่งแต่งตั้งจากมติรัฐสภา  ส่วนอำนาจหน้าที่ นั้น ได้ให้อำนาจพิเศษ คือ  ภายใน 5 ปี หลัง รธน.ประกาศใช้ ระหว่างนั้น หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศโดยไม่สามารถควบคุมได้ ให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและสร้างความปรองดองแห่งชาติ มีอำนาจใช้มาตรการที่จำเป็นจัดการสถานการณ์นั้นๆได้ และสามารถสั่งการและยับยั้งการกระทำของ ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารได้ และให้ถือคำสั่งนั้นเป็นที่สุด

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยด้วยว่า ตนเองเตรียมที่เสนอคำถามประชามติต่อ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้ ถามประชาชนว่าต้องการให้มีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ ขึ้นมาจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรังในประเทศหรือไม่  โดยรูปแบบของรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ นั้น กำหนดให้ ภายหลังจากรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ ใน 4 ปี แรก ให้สภาผู้แทนราษฎร เลือกรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ  ด้วยคะแนนเสียง ส.ส.  4 ใน 5 ซึ่งจะทำให้ได้รัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย  และพรรคการเมืองต่างๆก็น่าจะยอมรับ

 

 

พิเชษฐ์  ศิริเพ็ญ  ข่าว / มันทนา  ศรีเพ็ญประภา  เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา