สนช. ผ่าน 3วาระรวด ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... โอนงบเหลือใช้ปี 58 กว่า 7 พันล้าน ตั้งเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน พบ มหาดไทยโอนคืนมากสุด r


จำนวนผู้ชม: 612    วันที่โพสต์: 20 สิงหาคม 2558 เวลา 12:56 น.
Facebook

20 ส.ค. 58 -           สนช. ผ่าน 3วาระรวด  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ  โอนงบที่ใช้ไม่หมดในปี 58  กว่า 7 พันล้าน  ตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็น   พบ กระทรวงมหาดไทยโอนคืนมากสุด    ขณะที่ สมาชิก สนช. ชี้   ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ใช้งบฯ ไม่หมด  สะท้อนข้อผิดพลาดการจัดสรร และใช้จ่ายงบฯ  ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

               ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ   ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติ ผ่าน3วาระรวด ให้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย  176   ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง  4   

                โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ. โดยระบุว่า เป็นการโอนงบประมาณประจำปี 2558  ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบางหน่วยงาน ที่ใช้ไม่หมดในบางรายการ  ราว  7,917 ล้านบาท  ไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบปี 58    โดยจะโอนงบในส่วนนี้ ไปยังหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งบเพิ่มเติม      พร้อมชี้ว่า  น่าแปลกใจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ไม่มีการก่อสร้างโครงการใด ๆ  ทั้งที่ได้รับการจัดสรรงบไปแล้ว    อย่างไรก็ตาม   รัฐบาลไม่ขัดข้องหากหน่วยงานเดิมมีโครงการที่ชัดเจนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน  ก็สามารถจัดสรรกลับไปได้  

                ด้านสมาชิก สนช.  เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว   พร้อมกับมีการเสนอให้นำงบประมาณฯ  ในส่วนนี้ ไปใช้ในการเยียวยาผู้ประสบเหตุจากการก่อเหตุรุนแรง   นำไปกระตุ้นเศรษฐกิจ   และนำไปใช้บริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต    อย่างไรก็ตาม  สมาชิก สนช. ส่วนหนึ่งเห็นว่า จะเกิดข้อจำกัดจากเงื่อนเวลาที่เหลืออยู่น้อย  จนทำให้หน่วยงานที่รับโอนงบประมาณไปใช้ต่อ  ไม่สามารถใช้งบได้ทันในปีงบประมาณนี้  ซึ่งสุดท้ายเมื่อโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  ก็จะต้องยกไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณหน้าอยู่ดี    พร้อมชี้ว่า กรณีที่กระทรวง และหลายหน่วยงาน ใช้งบฯ ไม่หมดตามที่ขอจัดสรรนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ  ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   ดังนั้น จากนี้ไปรัฐบาลจะต้องกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน   ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

                 สำหรับงบประมาณ ปี 58 ที่ใช้ไม่หมด และจะโอนไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งสิ้น   7,917,077,700 บาท   มาจาก 21 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ    โดย 3 อันดับแรกที่โอนคืนงบฯ มากสุด ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย จำนวน 5  หน่วยงาน รวม 2,741,094,000 บาท  / กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20 หน่วยงาน รวม  2,287,167,400  บาท/ และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 2 หน่วยงาน รวม 523,324,900 บาท  

               ส่วนอีก 18 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   ได้แก่  สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 8 หน่วยงาน รวม 482,333,800 บาท  / กระทรวงการคลัง จำนวน 3  หน่วยงาน รวม 248,911,700บาท  /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำนวน 2   หน่วยงาน รวม 10,327,600 บาท  / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน รวม 14,128,500 บาท / กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 หน่วยงาน รวม 43,910,700 บาท  / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 หน่วยงาน รวม 111,120,200 บาท / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 3 หน่วยงาน รวม 17,354,100  บาท  / กระทรวงพาณิชย์  จำนวน 2 หน่วยงาน รวม 31,148,700 บาท / กระทรวงยุติธรรม จำนวน 4หน่วยงาน  รวม 29,037,200 บาท / กระทรวงแรงงาน จำนวน 1 หน่วยงาน รวม 690,000 บาท / กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน  3 หน่วยงาน รวม 5,340,900 บาท / กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 หน่วยงาน รวม 197,361,200 บาท  / กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3 หน่วยงาน รวม 87,232,000 บาท /  ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 หน่วยงาน รวม 244,729,000  บาท /หน่วยงานของรัฐสภา จำนวน 1 หน่วยงาน รวม 22,015,000 บาท  / หน่วยงานอิสระของรัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน รวม 31,800,000 บาท  /จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม 164,092,900 บาท /และ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 หน่วยงาน รวม 509,934,200 บาท

 

 

เรณู เขมาปัญญา / ข่าว / เรียบเรียง ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา