วุฒิสภา จับมือ 2 สถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและจัดทำช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1


จำนวนผู้ชม: 355    วันที่โพสต์: 15 กันยายน 2558 เวลา 12:12 น.
Facebook

15 ก.ย. 58  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและจัดทำช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 หวังเป็นสื่อโทรทัศน์ด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อสิทธิการรับรู้ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

          นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะรองประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนช. เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและจัดทำช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 (Parliament IPTV1) ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยรังสิต

          ด้านนายโกศล ได้กล่าวว่า การจัดทำช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 นั้น เป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับสื่อโทรทัศน์ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนในสังคมให้เกิดการรับรู้ที่กว้างขวาง และเห็นความสำคัญต่อการดำเนินการของสถาบันด้านนิติบัญญัติระดับชาติ โดยช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ แม้ว่าจะอยู่บนข้อจำกัดอันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญต่อการดำเนินการทั้งด้านทรัพยากร อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น อัตรากำลัง บุคลากร ด้านประสบการณ์ และที่สำคัญที่สุด คือ ด้านงบประมาณสำหรับดำเนินการด้านโทรทัศน์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้การที่สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 ได้รับความร่วมมือในการเสริมสร้างทางวิชาการผนวกกับทรัพยากรที่พร้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 ก่อให้เกิดกระบวนการรับรู้ของข้อมูลข่าวสารของสังคมทางด้านนิติบัญญัติ ซึ่งหมายถึงประชาชนในชาติจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก 

          พร้อมกันนี้ นายโกศล ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบและจัดทำช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในครั้งนี้ พร้อมเชื่อมั่นว่าช่องรายการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมืออาชีพนั้น จะเป็นสื่อโทรทัศน์ด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อสิทธิการรับรู้ของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นี้

          สำหรับช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 ได้ดำเนินนโยบายต่อเนื่องจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา โดยมีการเผยแพร่ช่องรายการผ่าน Mobile Application “Senate Channel” ซึ่งใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อเพื่อเชื่อมต่อในการเข้าถึง

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา