ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ยื่นเสนอตั้งศาลคดีทุจริต


จำนวนผู้ชม: 650    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 11:08 น.
Facebook

20 ต.ค. 58. –  ประธาน สปท. รับหนังสือยื่นข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เสนอให้ตั้งศาลคดีทุจริต เป็นการเฉพาะ หวังห้ามคนโกงเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง

    ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รับการยื่นหนังสือจาก นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้ายื่นหนังสือต่อประธาน สปท. และนายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อสนับสนุนข้อเสนอในการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ สปช. เคยเสนอไว้ และสนับสนุนบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่มีศาสตราจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

    นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้เร่งปฏิรูป และปราบปรามการทุจริต พร้อมเสนอให้ตั้งศาลคดีทุจริต ห้ามคนโกงเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง โดยให้นักการเมืองมีการแสดงบัญชีการเสียภาษีย้อนหลังควบคู่กับการแสดงบัญชีทรัพย์สิน และยกเลิกเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ที่ต้องคดีทุจริต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และทำให้คณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐ (ปปท.) เป็นองค์กรอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง

 

 

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา