โฆษก กรธ. เผย ที่ประชุม กรธ. เริ่มพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 32 แล้ว


จำนวนผู้ชม: 540    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 15:59 น.
Facebook

20 ต.ค. 58. –  โฆษก กรธ. เผย ที่ประชุม กรธ. เริ่มพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญถึงมาตรา 32 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ย้ำ ประชาชนจะได้รับสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยไปกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา 

          นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. แถลงข่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ (20 ต.ค. 58) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เริ่มที่ มาตรา 32 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ครอบครัว และข้อมูลส่วนบุคคล แต่อาจถูกจำกัดสิทธิได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ

      โฆษก กรธ. กล่าวยืนยันด้วยว่า กรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยการร่างรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เพราะยังปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เมื่อ กรธ. เห็นว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับมีประโยชน์ พร้อมย้ำด้วยประชาชนจะได้รับสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยไปกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ อย่างแน่นอน แต่การเขียนร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ กรธ. จะยึดหลักการเขียนที่กระชับ และเข้าใจง่าย โดยเรื่องใดที่ไม่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญก็แสดงว่าจะต้องเขียนเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป

 

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา