สปท.ด้านการเมือง แนะ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเป็นอันดับแรก


สปท.ด้านการเมือง แนะ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเป็นอันดับแรก


จำนวนผู้ชม: 552    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 16:19 น.
Facebook

20 ต.ค. 58- สมาชิก สปท.ด้านการเมือง  เผยผลหารือหลังสมาชิก สปท.ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ 5 ประเด็น ที่ สปท. ควรจะปฏิรูปในอีก 2 ปี ข้างหน้า ระบุ ควรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเป็นอันดับแรก ขณะที่การสร้างบรรยากาศการปรองดองสำคัญสุดในการปฏิรูปด้านการเมือง

               การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการกำหนดประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อระดมความคิดเห็นของสมาชิก สปท. เกี่ยวกับ 5 ประเด็น ที่ สปท.ควรจะปฏิรูปในอีก 2 ปี ข้างหน้า โดยแบ่งกลุ่มตามที่สมาชิกสนใจ 11 ด้าน ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

                ภายหลังการระดมความคิดเห็นของสมาชิก สปท. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ตัวแทนสมาชิก สปท.ด้านการเมือง พร้อมคณะ ได้นำเสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ 5 ประเด็น ที่ สปท. ควรปฏิรูปในอีก 2 ปี ข้างหน้าว่า ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ กระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ตามมาด้วยการเมืองและการเข้าสู่อำนาจรัฐที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิใช้สิทธิเสียงได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ขณะที่นักการเมืองและพรรคการเมืองต้องปฏิรูปให้ได้นักการเมืองที่ดีเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริง ,การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง,การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาด ตามลำดับ

                ขณะที่เป้าหมายปฏิรูปสำคัญของด้านการเมืองที่ควรปฏิรูปในอีก 2 ปี ข้างหน้า เห็นว่า ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างบรรยากาศการปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทย, การเข้าสู่ตำแหน่งและการใช้อำนาจทางการเมืองที่สุจริตและเที่ยงธรรม, การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับ ตามมาด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง และการปฏิรูปองค์กรกลางในช่วงการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ตามลำดับ ทั้งนี้แนวทางการสร้างความปรองดองมองว่าต้องสร้างบรรยากาศปรองดองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งหลังจากนี้ทางกลุ่มสมาชิก สปท.ด้านการเมืองจะมีการหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก

 

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์