สปท. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน เสนอ 5 ประเด็น ต้องเร่งขับเคลื่อน ย้ำ ต้องจัดทำยุทธศาสตร์ชาติก่อน


จำนวนผู้ชม: 557    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 16:48 น.
Facebook

20 ต.ค. 58 - สปท. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ได้ข้อสรุป 5 ประเด็นต้องเร่งขับเคลื่อน มองยุทธศาสตร์ชาติต้องจัดทำเป็นลำดับแรก เช่นเดียวกับการบริหารราชการแผ่นดินต้องจัดทำตามยุทธศาสตร์ชาติ ขณะมองต้องปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

     นางเบญจวรรณ สร่างนิทร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) นำสมาชิก สปท. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน เสนอผลสรุปจากการแบ่งกลุ่มย่อยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเสนอ 5 อันดับแรก ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปในช่วง 2 ปีข้างหน้า ได้แก่เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับที่สองกลุ่มฯ ให้คะแนนเท่ากันในการเร่งปฏิรูปการเมืองกับปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ลำดับสี่ปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ขณะลำดับที่ห้า ปฏิรูปด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
     ส่วนการปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน 5 ประเด็น ที่ควรปฏิรูปก่อนในช่วง 2 ปีข้างหน้า กลุ่ม สปท. ด้านบริหารราชการแผ่นดินยังเห็นว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติมีความสำคัญเป็นลำดับแรก รองลงมาคะแนนเท่ากันในการต้องปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลำดับที่สี่และห้าคะแนนเท่ากันในการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ กับการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
     อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนวทางขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินกับรัฐบาลเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบริหารงาน เงิน คน ต้องดำเนินควบคู่กัน ส่วนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินั้น จะต้องพิจารณาทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยสร้างหน่วยงานรัฐที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะพร้อมมีกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง


ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา