สปท.ด้านการศึกษา เสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษาใน 2 ปีข้างหน้า มุ่งระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต


จำนวนผู้ชม: 640    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 16:52 น.
Facebook

20 ต.ค. 58 -           สปท.ด้านการศึกษา เสนอประเด็นปฏิรูป ใน 2 ปีข้างหน้า  มุ่งกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พร้อมเสนอตั้งสมัชชาการศึกษาและสภาการศึกษาจังหวัด  และปฏิรูประบบงบประมาณการจัดการศึกษา  เพื่อรองรับระบบการศึกษาตลอดชีวิต

                สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ด้านการศึกษา เสนอ 5 ประเด็นที่ต้องเร่งปฏิรูปในอีก 2 ปีข้างหน้า  อันดับหนึ่งปฏิรูปการศึกษาภาพรวม อันดับ2. การปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น   3.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 4. การปฏิรูปเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และ5. การปฏิรูประบบคุณธรรมจริยธรรม นักการเมือง และประชาธิปไตย    

                ขณะที่ ประเด็นด้านการศึกษาที่ต้องเร่งปฏิรูปในอีก 2 ปี ข้างหน้า  จะต้องเร่งปรับปรุงระบบการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  และการประเมินผลผู้เรียน ที่ควรสอดคล้องกับระบบสากลและของชาติ   โดยนำเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อกระจายการศึกษาให้ทั่วถึง  เช่น การสอนผ่านระบบทางไกล เป็นต้น    พร้อมมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงปัจฉิมวัย     นอกจากนี้ ควรตั้งสมัชชาการศึกษาและสภาการศึกษาจังหวัด  และปรับปรุงพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ทันสมัย  และตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติให้ปฏิบัติงานโดยไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     ขณะเดียวกันต้องมีการปฏิรูประบบงบประมาณของการจัดการศึกษา  เพื่อรองรับระบบการศึกษาตลอดชีวิตด้วย

                 

เรณู เขมาปัญญา / ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา