สปท.ด้านปกครองท้องถิ่น เสนอ 5 ประเด็นปฏิรูป 2 ปีข้างหน้า มุ่นเน้น ภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน


จำนวนผู้ชม: 920    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 17:09 น.
Facebook

20 ต.ค. 58 -    สปท.ด้านปกครองท้องถิ่น เสนอ 5 ประเด็นหลักที่ต้องเร่งปฏิรูป พร้อมเผย การปฏิรูปท้องถิ่นจะต้องมุ่นเน้นในเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ การกระจายอำนาจ การบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตัวแทน สปท.ด้านการปกครองท้องถิ่น นำเสนอผลสรุปการแบ่งกลุ่มย่อยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต่อที่ประชุม สปท. โดยได้สรุป 5 ประเด็นหลักเรื่องที่ต้องเร่งปฏิรูป ประกอบด้วย การปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิรูปด้านการเมือง ปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น ปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และปฏิรูปด้านการศึกษา  

ส่วน 5 ประเด็นหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการในส่วนของการปกครองท้องถิ่น ให้สำเร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า ได้แก่ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น ที่จะต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ อำนาจ หน้าที่ ของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ ระหว่างองค์กรท้องถิ่นระดับบนและระดับล่าง  ,การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคให้แก่ อปท. ดูว่าภารกิจใดก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน , การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ขณะนี้กลไกการบริหารงานค่อนข่างซับซ้อน อาจต้องยุบกลไกบางส่วน อาทิ คณะกรรมการบริหารองค์การท้องถิ่นยุบให้เป็นคณะกรรมการเดียวทั้งส่วนกลางและจังหวัด ,การแต่งตั้งโยกย้ายให้มีความเป็นธรรม มีองค์กรพิทักษ์คุณธรรมให้กับราชการท้องถิ่น รวมถึงดูในเรื่องของสวัสดิการ การกำกับดูแล อปท. อาจให้ศาลเข้ามามีบทบาทวินิจฉัยยุบสภาหรือถอนถอน และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น โดยจะเปิดโอกาสให้การดำเนินการต่างๆ เช่น การถอดถอน ออกกฎหมาย ดำเนินการได้สะดวกมากขึ้น

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา