สปท.ด้านพลังงาน เสนอ 5 ประเด็นเร่งขับเคลื่อน พลังงาน เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม การศึกษา และสังคม


จำนวนผู้ชม: 715    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 17:23 น.
Facebook

20 ต.ค. 58 -    สมาชิก สปท.ที่ให้ความสนใจด้านพลังงานเสนอ 5 ประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนปฏิรูป พลังงาน เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม การศึกษา และสังคม เน้นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและราคาพลังงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมใน 2 ปี

     พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)ด้านพลังงาน เสนอผลสรุป 5 ประเด็น ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปในช่วง 2 ปี ข้างหน้าต่อที่ประชุม สปท. หลังจากสมาชิก 13 คน ระดมความคิดเห็นพบว่า สิ่งแรกที่ต้องเร่งขับเคลื่อนคือ ปฏิรูปพลังงาน รองลงมาเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปด้านสังคม ตามลำดับ ขณะประเด็นการปฏิรูปด้านพลังงานนั้น 5 ลำดับที่ต้องดำเนินการคือต้องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและราคาพลังงาน ปฏิรูปพลังงานทดแทน กิจการไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน และปิโตรเลียม

     ขณะที่ ศ.ดุสิต เครืองาม กล่าวเพิ่มเติมถึงกรอบการปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปพลังงานด้วยแนวทางต่าง ๆ อาทิ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุญาตด้านกิจการพลังงานให้รวดเร็วเบ็ดเสร็จแบบ one stop service  แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ให้มีภาคประชาชนมีส่วนร่วม  ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการใช้พลังงานทดแทน สร้างระบบสายส่งไฟฟ้าให้เชื่อมต่อทั้งในประเทศและภายในอาเซียน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและส่งผ่านไฟฟ้า

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา