สปท.ด้านสื่อมวลชน เสนอปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับโลกปัจจุบัน รองรับสังคมดิจิทัล


จำนวนผู้ชม: 903    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 17:50 น.
Facebook

20 ต.ค. 58 สปท.ด้านสื่อมวลชน เสนอปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับโลกปัจจุบัน  รองรับสังคมดิจิทัล พร้อมปรับปรุงกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน   

              สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ด้านสื่อมวลชนเสนอ 5 ประเด็นที่ต้องเร่งปฏิรูป อันดับแรกคือด้านเศรษฐกิจ  ตามมาด้วยกฎหมายกระบวนการยุติธรรม  อันดับ3.การเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน   4.การปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 5. ด้านการศึกษา

              ขณะที่ ได้เสนอเป้าหมายปฏิรูปสื่อในอีก 2 ปีข้างหน้า  คือ การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับโลกปัจจุบัน รองรับสังคมดิจิทัล /  การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม  /การปฏิรูปสื่อโดยให้มีองค์กรวิชาชีพ และองค์กรกลางของภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ สื่อเป็นกลาง /  และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ  ทั้งนี้ กระบวนการปฏิรูปสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีที่จะทำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในอีก 2 ปีข้างหน้านั้น    ต้องจัดให้มีการเร่งรัดวิธีและกระบวนการซึ่ง สปช.  ได้กำหนดขั้นตอนไว้แล้ว ให้เร็วขึ้น    พร้อมปรับปรุงกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  และปรับปรุงกฎหมายด้านบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน   ขณะเดียวกันต้องเร่งปฏิรูปกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุโทรทัศน์และการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับสหพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU) ด้วย 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา