สปท.ด้านสังคม เสนอ 5 ประเด็นปฏิรูปใน 2 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ สร้างความเป็นธรรมในสังคม


สปท.ด้านสังคม เสนอ 5 ประเด็นปฏิรูปใน 2 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ สร้างความเป็นธรรมในสังคม


จำนวนผู้ชม: 528    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 17:52 น.
Facebook

20 ต.ค. 58- สมาชิก สปท. ด้านสังคม เสนอ 5 ประเด็นปฏิรูปใน 2 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

          นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ตัวแทนสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านสังคม ได้นำเสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ 5 ประเด็นที่ สปท. ควรปฏิรูปในอีก 2 ปี ข้างหน้าว่า ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม อาทิ การบริหารจัดการที่ดิน การแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มสิทธิและอำนาจการจัดการชุมชนท้องถิ่น รองลงมา คือ การปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความผาสุก สะดวก ปลอดภัยและมีความรักความสามัคคี

          ตามมาด้วยการปฏิรูประบบการเมือง ระบบราชการ และการกระจายอำนาจ ด้วยการจัดระเบียบสังคม เคารพกฎหมาย ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ พร้อมทั้งปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณ, การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ของสังคม ด้วยการเตรียมความพร้อมของคนในสังคมต้องมีกระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และปฏิรูปการอบรมบ่มนิสัยของเด็กและเยาวชน

          ประเด็นสุดท้าย คือ การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ด้วยการปฏิรูปกลไกด้านสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลับมาทำงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประเทศ

 

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์