สปท.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาประมงและการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง


จำนวนผู้ชม: 783    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 18:09 น.
Facebook

20 ต.ค. 58 – สปท.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระบุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การทุจริตคอรัปชั่น การศึกษาและการเมือง คือ 5 ประเด็นหลักที่ต้องเร่งปฏิรูป พร้อมแนะ ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาประมงและการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตัวแทน สปท.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลสรุปการแบ่งกลุ่มย่อยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต่อที่ประชุม สปท. โดยได้สรุป 5 ประเด็นหลักสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การทุจริตคอรัปชั่น การศึกษาและการเมือง

ส่วนเป้าหมายและแนวทางการปฏิรูปให้สำเร็จในช่วง 2 ปีข้างหน้า คือการเร่งปฏิรูประบบสุขภาพและการสาธารณสุข เน้นให้โรงพยาบาลอำเภอมีระบบกลั่นกรองผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีมีผู้ป่วยแออัดในระดับจังหวัดและระดับศูนย์ เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ ตั้งกลไกระดับชาติในเรื่องคณะกรรมการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการระดับเขต ควรตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ควรมีการปฏิรูปการเงินการคลัง กำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้เกิดความเท่าเทียม รวมทั้งจัดให้มีการประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ปฏิรูประบบกำลังคนด้านสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง ผลักดันแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

นายแพทย์ชูชัย กล่าวต่อถึงการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และที่ดินว่า จะต้องเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนแม่บทในการแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกที่ดินของรัฐ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จัดหาที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเที่ยงธรรม ร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ , ปฏิรูปจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามแผนแม่บท ปรับปรุงยุบรวมองค์กรด้านน้ำเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ การรับมือภัยเหล่านี้ให้กับประชาขน , ปฏิรูปจัดการมลภาวะอุตสาหกรรมขยะและของเสียอันตราย โดยการนำแนวทางการปฏิรูประบบโครงสร้างองค์กรกฎหมาย การบริหารจัดการมลภาวะอุตสาหกรรมขยะและของเสียอันตรายที่ สปช.เคยศึกษาไว้มาศึกษาดำเนินงานต่อ อาทิ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบขยะอิเล็กทรอนิค พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนการปฏิรูปทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มองว่า อาจต้องใช้มาตรา 44 มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปฏิรูปในด้านนี้ เนื่องจากมีประเด็นของต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การประมง และ การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา