สปท. ด้านอื่น ๆ มองต้องปฏิรูปกีฬา เป็นลำดับแรก


จำนวนผู้ชม: 651    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 18:10 น.
Facebook

20 ต.ค. 58 -    สปท.ด้านอื่น ๆ เสนอให้เร่งปฏิรูปกีฬาเป็นลำดับแรก พร้อมเสนอปฏิรูปการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การแรงงาน การเมืองและการปรองดองตามลำดับ แนะตั้งกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจฐานรากช่วยผลักดันเศรษฐกิจประเทศ

     นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)ด้านอื่น ๆ เสนอผลสรุปการระดมความคิดเห็น 5 ประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปต่อที่ประชุม สปท. ประกอบด้วย การปฏิรูปกีฬา การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การแรงงาน การเมือง และการปรองดอง  ตามลำดับ โดยแต่ละประเด็น สปท.ด้านอื่น ๆ ได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปใน 2 ปี  ประกอบด้วย การกีฬา เสนอให้ใช้กีฬาสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ตรากฎหมายการกีฬาแห่งชาติ ส่วนการปราบปรามทุจริต เสนอให้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งส่วนกลาง ท้องถิ่น นำคนผิดมาลงโทษโดยเร็วและรุนแรง สำหรับประเด็นแรงงานเสนอให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกระดับตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดตั้งธนาคารแรงงาน จัดสวัสดิการสังคมให้แรงงานไทย ส่วนการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปการเมืองและปรองดองนั้น เสนอให้มีกติกาการเมืองที่เป็นสากล การเมืองต้องสุจริต โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  ให้เสรีภาพประชาชนเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม เห็นว่าควรมีการจัดตั้งกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจฐานรากให้สอดรับนโยบายเศรษฐกิจประเทศด้วย

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา